THƯ CÁC

Lòng Vô Sự

 

Thơ: Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

Trải nguy nan đã mấy phen

Thân nhàn phúc lại được về nhàn

Niềm xưa trung ái thề chẳng phụ

Cảnh cũ điền viên thú đã quen

Ba quyển đồ thư, thu nặng túi

Một thuyền phong nguyệt, chở đầy then

Trời cũng biết nơi lành dữ

Họa phúc chẳng dùng cái tóc chen.

 

 

 

Giới Thiệu Sách

Nơi bạn đọc chia sẻ cảm xúc về những sách truyện hay.

Tục Ngữ -

Ca dao

 

Tam Nhân Đồng Hành,

Tất Hữu Ngã Sư.

 

三人同行必有我師.

 

Phật Nho Học

 

 

 

 

 

 

 

Triết Sử Học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Học Thường Thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ Thi

Việt Nôm / Đường Tống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ẩm Thực – Gia Chánh